Nyhedsbrev februar 2021

 

Så har vi passeret vinterens midte "kyndelmissen", og dagen er tiltaget med mere end 2,5 time. Vi går mod lysere tider, selv om corona stadig sætter begrænsninger for vores liv.

Vi glæder os over den politisk aftale om fuld og hel erstatning for minkerhvervet, selvom meget stadig er uklart.

Minister for landbruget, Rasmus Prehn, har inviteret os til dialog forud for de kommende vandplaner og regeringens klimaudspil. Det kan vi kun tage positivt imod. Dog forbliver vi årvågne og opmærksomme, hvis det viser sig blot at være en afledningsmanøvre for flere, kommende, urealistiske stramninger for vores erhverv.

Fællesskabet i landboforeningen er vigtigt, for at vi sammen kan kæmpe de politiske kampe – både lokalt og nationalt. Der er nok at kæmpe for!  

Dit bidrag i form af kontingent til foreningen og Landbrug & Fødevarer er afgørende nødvendigt for det fortsatte politiske arbejde. Din landboforening er medejere af SAGRO, og det giver både et solidt fagligt grundlag for vores politik, rationel foreningsdrift og billig lokal kontingent igen i 2021. Tak for dit medlemskab. I fællesskab er vi stærkest.


 

Valg til sektorbestyrelsen L&F Kvæg

 

Den 1. marts afholdes virtuelt årsmødet for L&F Kvæg. I den forbindelse skal landboforeningerne vælge deres repræsentanter til sektorbestyrelsen for L&F Kvæg. 

Landboforeningerne skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Personer vælges for 2 år ad gangen til at varetage sektorens interesser. 

Medlemmer som vil afgive deres stemme skal tilmelde sig senest 23. februar kl. 9.00

Valget foregår digitalt, og derfor er det også nødvendigt, at man tilmelder sig på forhånd, hvis man vil stemme til bestyrelsesvalget.

Tilmelding til valget foregår på kvaegkongres.dk. Link til selve afstemningen sendes til den e-mail og det mobilnummer, som opgives ved tilmelding.
Der kan stemmes via egen smartphone, tablet eller PC.

Tilmeldingen er nødvendig for at L&F kan verificere at medlemmet er medlem af en landboforening og har kvæg.

Stem på vores lokale kandidat bestyrelsesmedlem Claus Nissen, Ribe.

Du kan læse mere om Claus Nissen og hans mærkesager her.


 

Tidlig dialog med naboer og kommune kan gøre forskellen

 

I et samarbejde imellem Sydvestjysk Landboforening, 8 husdyrproducenter og Esbjerg Kommune, har dialog været sat på dagsordenen. Særligt i forbindelse med udvidelser af større husdyrbrug, kan der opstå utryghed ved lokalsamfundet, som kræver landmandens forståelse og håndtering, så det i sidste ende ikke ender med et betændt forhold til omgivelserne. Der er også noget at hente for landmanden ved en tidlig dialog med kommunen. Landmanden går med planerne i hovedet, men desværre sker det, at regler og rammer spænder ben for drømmen og planerne er derfor ikke altid mulige at realisere. En tidlig dialog med kommunen kan belyse, om der er fundament for at arbejde videre med planerne eller ej og i sidste ende spare dig for både tid og penge.

Læs anbefalingerne herunder.


 

Trænger dine private grøfter og vandløb til et eftersyn?

 

Inden længe begynder forårsarbejdet i marken så småt. Ved køkkenbordet planlægges, hvilke marker der kan bære tidligt og hvilke marker traktoren først kan komme på senere på foråret. Mange bløde pletter i marken opstår pga. dårlige drænforhold og det er derfor en god ide, at der afsættes tid til et besøg i de private vandløb og grøfter inden forårsarbejdet for alvor tager fat.

Det er ikke uden risiko at lade et privat vandløb eller grøft ligge hen, da der over tid kan indfinde sig naturtyper, så reglerne i Naturbeskyttelsesloven træder i kraft. Sker dette, vil vandløbet blive et såkaldt §3 vandløb, hvor der skal tilladelser og dispensationer til, for at genoptage vedligeholdet af grøften/vandløbet – hvis sådanne tilladelser og dispensationer da overhovedet kan gives i den konkrete situation. Derfor er det meget vigtigt at sørge for at holde de private grøfter og vandløb i en god stand. Vær samtidig opmærksom på, at en privat vandløbsstrækning ikke må graves bredere eller dybere i forhold til vandløbets tidligere dimensioner. Ønskes vandløbet uddybet eller gjort bredere, kræver det oftest en tilladelse fra kommunen forinden. Har du spørgsmål til reglerne for vedligeholdet af de private grøfter og vandløb er du velkommen til at kontakte politisk rådgiver, Stine Bundgaard, på tlf. 40 29 58 85.


 

Misvedligeholdte vandløbsstrækninger i Esbjerg Kommune

 

Tilbage i december 2019 indså Esbjerg Kommune, at de havde en række vandløbsstrækninger, de havde misvedligeholdt over tid. Reglerne for oprensning af vandløb, der har været misvedligeholdt i en årrække, er de samme, uanset om man er lodsejer eller kommune. Der skal tilladelse og dispensationer til – hvilket ikke altid kan gives i den konkrete sag. Det er derfor lidt af en klemme Esbjerg Kommune har sat sig selv i og arbejdet med at få vandløbene tilbage i regulativmæssig stand. Den nemme løsning for Esbjerg Kommune er at lovliggøre den nye tilstand der er opstået i vandløbet. Det kan give afvandingsmæssige negative konsekvenser for landbruget og derfor har alle medlemmer i Esbjerg Kommune i sidste uge modtaget et brev med en nærmere beskrivelse af, hvordan den enkelte skal forholde sig, hvis man er lodsejer til et eller flere af de misvedligeholdte vandløbsstrækninger. Har du spørgsmål kan du kontakte politisk rådgiver Stine Bundgaard på tlf. 40 29 58 85.  


 

Virtuelt vandrådsmøde

 

I januar var vi sammen med de 10 vandløbslaugsformænd i Esbjerg Kommune indbudt til et virtuelt vandrådsmøde med Esbjerg Kommune. Flere vandløbslaugsformænd vil hellere se kommunen direkte i øjnene under drøftelserne og valgte derfor ikke at deltage. Vi var derfor blot en lille mødegruppe, som fik vendt kommunens vandløbsarbejde for 2020 og hvad der er i sigte for 2021.

 

I Varde Kommune er årets vandløbsdialogforum for de 22 vandløbslaugsformændene helt aflyst og mødet afholdes først næste gang til november, hvor det alligevel er tid til at afholde vandløbsdialogforum 2021 og hvor vi forhåbentlig kan mødes fysisk!


 

Vandplan 3 på vej!

 

Den foreløbige sidste Vandplan er på vej med øget krav til landbruget om reduceret kvælstofudvaskning.

Kollektive og målrettede virkemidler skal endnu mere i brug, hvis vi skal nå i nærheden af måltallene. For Vadehavet har vi fået lavet økonomiske beregninger af konsekvenserne for opland.

Omkostninger vil være op mod 128 mio. kr., svarende til meromkostninger på ca. 600 kr. pr. ha. Svinebedrifter bliver hårdest ramt tæt forfulgt af kvægbedrifter med 2,3 DE/ha.

På landsplan vil braklægning af ca. 1.000.000 ha kunne opfylde målet. En dyr og helt urealistisk løsning!

Udledningen af kvælstof for landbruget har de sidste år været konstant trods stadigt stigende krav om flere efterafgrøder. De lavest "hængende" frugter er brugt, nu er der kun meget dyre tiltag tilbage.

Vi stiller kritiske spørgsmåls omkring fagligheden, måltallene og den samfundsøkonomiske konsekvens i relation til miljøgevinsten.

Den planlagte offentliggørelse af Vandplan 3 i februar 2021 er udsat til efter afslutning på regeringens landbrugsudspil. Herefter følger 6 måneders høringsperioden.

Der bliver igen brug for en ekstra politisk indsats både lokalt og nationalt.  

Du kan læse mere om de økonomiske konsekvenserne i oplandet til Vadehavet herunder.

 


 

Har du humusjorde med reduceret N-kvote?

 

Vær opmærksom på nye regler på JB 11-jorde, hvor kvælstofkvoten reduceres med 50 kg N/ha. Kortgrundlaget er gammelt, og der kan være fejl i registreringerne.

Med teksturanalyser kan JB 11 blive ændret til JB 1, eller nye inddelinger af markerne kan reducere problemet.

Tal med din planteavlsrådgiver om mulighederne på din ejendom.

Læs mere om problematikken her


 

Husk Generalforsamling 2021

 

Sæt kryds i kalenderen d. 15. marts kl. 19.00.

Vi afvikler generalforsamlingen efter gældende corona-regler, og vi forventer det bliver online – forhåbentligt i små grupper som i 2020.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk