Nyhedsbrev november 2020

Tak til Martin og tillykke til Søren!

 

Årets delegeretmøde blev en lidt trist corona affære. Uden den vanlige mulighed for at pleje nye og gamle netværk. Uden at kunne hilse af med den afgående formand og uden at fejre den nyvalgte formand, hvilket ellers havde været på sin plads. 

Bestyrelsen og et begrænset repræsentantskab fulgte live optagelserne fra Kongrescenteret, der efter en lidt forsinket start ellers forløb godt. 

TAK til Martin Merrild for 8 gode år. Vi forventer at kunne sige ordentlig tak, når vi igen kan mødes.

TILLYKKE til Søren Søndergaard! Vi glæder os over at en SAGRO forening har "leveret" endnu en spidskandidat til L&F og vi glæder os til  samarbejdet.

Inden Delegeretmøde var færdig havde Statsministeren lukket for den danske minkbranche. Vi er alle stadig i chok.


 

Minkbranchen i chok!

 

De allerfleste har den dybeste medfølelse med hele minkbranchen, der lukkes grundet mutationer af corona i minkene.

Manges livsgrundlag, identitet og levevej bliver revet væk - både for ejere, ansatte, familie og børn på farmene og i følgeerhvervene.

Er du bekymret for din nabo eller bekendte, så tøv ikke med at henvende dig. For de fleste mennesker er det hårdt at blive undgået af andre i en krisesituation.

SAGRO og foreningerne tilbyder hjælp til de berørte.

Kontakt socialkonsulent Karen Aagaard (60 24 63 69) eller Bente Bendix (28 96 77 12)

Beredskabspræstens akut nummer i Region Midtjylland: 40 20 22 55

Region Midtjylland krisetelefon til minkavlere og medarbejdere:  78 47 47 54

For faglig rådgivning kontakt SAGRO: 70 21 20 40

 

Vi vil afholde møde for minkavlerne online fra Esbjerg d. 10. december kl. 16.00.


 

Vandløbssyn i Varde Kommune

 

Vi gennemførte sammen med Varde Kommune og lodsejerne tre vandløbssyn i Varde Kommune i begyndelsen af november. Der var meldt 20 vandløbsstrækninger ind. Det betød at vi kom ud i mange dele af kommunen. Problemstillingerne var af forskellig karakter og deraf var der også forskellige resultater af vandløbssynene. Et gennemgående tema var vandløbenes manglende kapacitet. Byer, veje og forsyningsselskaber har alle et stigende behov for at aflede vand igennem vandløbene og det giver konkrete udfordringer med sumpede og oversvømmede marker. Reelt har samfundet et behov for at bortlede overfladevand, men det er mange gange landbruget der står tilbage med regningen i form af tabt værdi i marken. Separatkloakledning og vandløbenes kapacitet har længe været på dagsordenen – lokalt som nationalt. Vi fortsætter det vedholdende pres på kommunerne og forsyningsselskaberne.

Giv kommunen besked, hvis vandløbet ikke er som det skal være. Brug gerne app’en "Giv et praj" i Varde Kommune. I Esbjerg Kommune hedder appen "TIP TAK".

Er du i tvivl om reglerne for vandløbsvedligehold er du velkommen til at kontakte Stine Bundgaard på 4029 5885 eller på e-mail sbp@sagro.dk


 

Vandløbsmøderne giver værdi

 

Vandløbsmøderne var i år coronasikrede, med mindre forsamlinger, håndsprit og ingen håndtryk. På møderne gennemgik vi det seneste års fokuspunkter indenfor afvanding og vi havde gode drøftelser med de ca. 100 lodsejere der mødte op. Og netop drøftelserne med jer er meget værdifulde. Vi kan aflevere nyeste viden og politiske dagsordener til jer men mindst lige så vigtigt, så hører vi fra jer, hvilke oplevelser I har. Jo flere erfaringer og førstehåndskilder vi kan få input fra, jo stærkere bliver vi i vores arbejde med det politiske niveau lokalt og nationalt.


 

Politiske dialogmøder

 

Vores samarbejde og dialog med kommunerne er en stor del af vores arbejde. Vi har netop haft dialogmøde med det politiske niveau i både Varde- og Esbjerg kommuner. Vi har en god tradition for at mødes 1-2 gange årligt og drøfte relevante emner og problemstillinger. Vi oplever at politikerne interessere sig for vores budskaber og vi benytter altid lejligheden til at aflevere konkrete holdninger og ønsker. Det er ikke altid at politikerne bider på i første omgang, men som bekendt så starter det med et frø. Naturligt nok fyldte minksituationen en del på begge møder men vi drøftede også markvand, BNBO, separat kloakering, vandløbsvedligehold, byggetilladelser, brandkrav, klima og bæredygtighed, solceller og meget andet.


 

Landbrugsstyrelsen tilbagebetaler 116.000 kr.  

 

Ved fælles indsats mellem SAGROs Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand Anders Dyrberg i Sunds er det nu lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha. §3 udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om KO.  Landbrugsstyrelsen har nu tilbagebetalt 116.000 kr.

Vi har en klar forventning om at Landbrugsstyrelsen af egen drift selv genoptager sager, hvor de fejlagtigt har krævet en tilbagebetaling af EU støtte. Har du en lignende sag og ikke får en tilbagebetaling af de fejlagtigt opkrævede beløb, kontakt da din planteavlsrådgiver.

Med udgangspunkt i denne sag har Landbrugsstyrelsen ændret praksis for hvornår støttetræk kan forekomme når en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) vedrørende beskyttelse af natur sker uden for Natura 2000.

Specifik er bemærkningerne til krav 1.23

  • Ved ændring mener vi en ændring af områdets naturtilstand som beskrevet i den gældende vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper.
  • For at en tilstandsændring er en overtrædelse af KO-kravet, skal ændringen have fundet sted inden for de seneste fire år. Tilstandsændringer foretaget tidligere end det, vil ikke være en overtrædelse af KOkravet.

I vejledningen beskrives følgende:

Hvis du på dine arealer opdager forhold, som du ikke er ansvarlig for, og som strider mod beskyttelsen af arealerne, skal du straks anmelde det til din kommune. Det kunne f.eks. være, hvis andre borgere har henslængt affald på dine arealer. Hvis en overtrædelse er resultatet af en handling eller en undladelse, som ikke direkte kan tillægges dig, vil du ikke kunne blive KO-sanktioneret for overtrædelsen.

Læs hele historien her.


 

Gratis online medlemsmøder

 

Landbrug & Fødevarer afholder en stribe virtuelle medlemsmøder. Ikke for at aflive det traditionelle fysiske medlemsmøde, men for at give medlemmerne et indblik i maskinrummet på Axelborg og SEGES på trods af udfordringer med at mødes fysisk for tiden. Og så er det da også smart, at man kan deltage på medlemsmødet uanset om man befinder sig på kontoret, har lyden i øret mens man kører i traktoren eller gør noget helt tredje. 

De virtuelle medlemsmøder bliver afholdt løbende henover efteråret og vinteren, og vil have et kortere format med oplæg om og spørgsmål til et aktuelt politisk emne - og en samlet varighed på ca. 45 minutter. 

Vi håber, at de løbende virtuelle medlemsmøder vil være en håndsrækning til alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, som kan være med til at sikre, at alle føler sig godt klædt på til de faglige samtaler og diskussioner med medlemmerne.

Kommende møder:

Mandag den 23. november kl. 12:00
Renteudsigter ved Frank Øland cheføkonom i Landbrug & Fødevarer
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/fbhWfGYE

Onsdag den 25. november kl. 12:00
Markeder, handel og Brexit ved områdedirektør Jan Laustsen og afdelingsleder Kenneth L. Madsen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/bWWR9po6

Onsdag den 2. december kl. 13:00
Nyt fra Landbrug & Fødevarer ved formand Søren Søndergaard og direktør Anne Arhnung
Link til tilmelding følger

Fredag den 11. december kl. 10:00
Politisk status for arbejdet med efterafgrøder v. viceområdedirektør Anders Panum og Philip Brask Madsen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/DN3CmNNZ

Torsdag den 17. december kl. 12:30
Det politiske landskab ved direktør Morten Boje Hviid og public affairs chef Andreas Aa. Mortensen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/HedVNgvj


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk