Nyhedsbrev oktober 2021

Bred politisk aftale om landbrugets fremtid

 

Så kom landbrugsaftalen endelig i hus, og selv om der er "tidsler" i aftalen var alternativet meget værre.

Aftalen omfatter både klima og CO2, kvælstof og vandmiljø, samt EUs landbrugsstøtte; CAP'en. Det er alle meget omfattende og kompliceret emner, som har stor indvirkning på fremtiden for vores landbrugserhverv, følgeindustrien og livet i landdistrikterne. Den historisk bredde politiske aftale giver en vis form for stabilitet i de kommende år, men nu venter "anden halvleg" med udmøntning af bekendtgørelser og vejledninger, og her er det afgørende at de blå partier er med omkring forhandlingsbordet.

Derefter kan vi alle sammen se hvilke konsekvenser aftalen vil få på den enkelte bedrift.

Kravet om flere efterafgrøder er i første omgang erstattet af kollektive tiltag uden for dyrkningsfladen, men de aftalte "genbesøg" af aftalen giver mulighed for at slå hårdt ned på erhvervet, hvis vi ikke levere som aftalt.

Vi ved at der bliver færre penge fra EU i de kommende perioder og at der bliver udjævning og omfordeling i forhold til det vi kender i dag, men præcis hvordan og hvor meget er endnu uvist.

Det bliver hårdt at nå alle målene og det vil får økonomiske konsekvenser for de fleste, men jeg er stolt over det aftryk L&F fik sat på aftalen. Tak til formanden og alle involverede på L&F for godt arbejde over en meget lang periode!

Efterårsvejret har bidraget med både smukt og vådt vejr. Nu mangler blot de sidste kartofler og majs at komme i hus. Derefter får vi tid til at nærstudere de næste detaljer i Landbrugsaftalen og dens udmøntning.


 

 

Landbrugsaftalen og Vandplan 3 kræver vores engagement

 

Med den netop indgåede landbrugsaftale ligger der også de overordnede linjer for en plan for vandmiljøet.

  • Reduktion på 10.800 tons N med fokus på frivillighed og basseret på kollektive virkemidler
  • Der skal laves en ny vurdering af det faglige grundlag for hele kvælstofindsatsen, såkaldt "2nd opinion"
  • Det samlede indsatsbehov skønnes at være 13.100 tons N, men mankoen fra 10.800 t til 13.100 tons afventer "2nd opinion"

Det er nu landbrugets opgave at vise viljen til at lave kollektive indsatser – og vi har travlt! Vi skal udtage 100.000 ha inden 2030. Med det nuværende tempo, vil det tage 465 år at løse opgaven. Det her kræver meget af alle. Kommuner og staten skal i et helt nyt gear, hvor vi ikke drukner gode initiativer og engagerede lodsejere i bureaukrati. Samtidig skal vi lodsejere spille vores arealer på banen. Vi skal turde erkende, at ikke alle vores arealer er gode omdriftsarealer. Oftest er der udfordringer med afvandingen af de lavtliggende og vandløbsnære arealer – måske de vil gøre mere gavn i et projekt, hvor du som lodsejer kan modtage erstatning eller deltage i en jordfordeling?

Er du nysgerrig på dine muligheder er du velkommen til at kontakte oplandskonsulent Anita Hingstman på tlf. 7660 2193.

Kommunerne risikere at blive flaskehals, når vi skal tage de mange hektar ud af omdrift. Det satte vi fokus på, da vi i sidste uge havde indbudt borgmestre, tekniske udvalg og øvrige interessenter og beslutningstagere til en temaaften om Vadehavet.

Opgaven skal prioriteres benhårdt ved såvel landbruget som kommunerne. Det var det budskab deltagerne blev sendt hjem med.


 

Festdag ved Holme å

 

Endelig kom dagen, hvor vandet fra kanalen skulle ledes tilbage i Holme Å. Det er ca. 100 år siden, at vandet blev ledt over i kanalen for at lede vand til Karlsgårde vandkraftværk. Tiderne skifter og i denne uge kom dagen, hvor Holme Å skulle have sin storhed tilbage. Ca. 400 var mødt op på den smukke oktoberdag for at overvære begivenhederne, hvor Varde Kommune var vært med pølser, øl og vand. Et flot projekt skabt i fællesskab i mellem lodsejerne, Varde Kommune og fondene.


 

Klimaseminar med Varde Byråd og DK2020

 

Klimaseminar

Varde Byråd afholdte i september et klimaseminar. Jesper Arnth fra Sydvestjysk Landboforening gav de fremmødte lokalpolitikere et indblik i en mælkeproducents hverdag med fokus på udnyttelse af ressourcerne giver positiv bundlinje - både økonomisk og i klimaregnskabet.

Niels Laursen sad efterfølgende med i panelet, som drøftede gode lokale klimatiltag med byrådet. Landbruget fylder meget i Varde Kommunes klimaregnskab, men det er der heldigvis bred enighed om er helt okay. Sammen finder vi fremtidens løsninger, der skal bringe landbruget og Varde Kommune tættere på klimaneutralitet.

 

Kommunale klimahandlingsplaner: DK2020

For at sætte fokus og skub i reduktionen af drivhusgasser har en række interessenter, herunder Realdania og KL, startet projektet DK2020. Gennem DK2020 forpligter kommunen sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

94 kommuner er med – også Varde og Esbjerg kommuner. Kommunerne kan dog kun iværksætte tiltag i kommunen som virksomhed, som oftest udgør mindre end 5 % af kommunens udledning som geografi. Derfor er kommunerne helt afhængige af at indgå partnerskaber med en række aktører. Landbruget står i mange kommunerne for den største del af udledningen af drivhusgasser og derfor er det også nødvendigt at vi i fællesskab interessere os for partnerskaber med kommunerne, så vi kan få så meget støtte til vores grønne omstilling som muligt.

 


 

Er du interesseret i at etablere et vådområde- eller lavbundsprojekt?

 

Det årlige vandløbsmøde for lodsejerne i Varde Kommune sætter i år fokus på muligheden for at etablere projekter. Et tilbagevendende emne på vandløbsmøderne er dårlig afvanding af de vandløbsnære arealer og ofte er der ikke meget at gøre ved det – måske et projekt med mulighed for erstatning eller jordfordeling kunne være en løsning? Alle medlemmer er velkommen til at komme og høre mere tirsdag den 2. november kl. 19.00 ved SAGRO, Esbjerg. Særskilt invitation er sendt til alle medlemmer på mail.  

 

Vandløbsmødet for lodsejerne i Esbjerg Kommune er endnu under planlægning. Invitation fremsendes på et senere tidspunkt.


 

Studietur med Esbjerg Kommune til det tyske vadehav

 

I september var Esbjerg Kommunes to tekniske udvalg og en delegation fra Sydvestjysk landboforening på fælles studietur til Tyskland for at se på løsninger der hindre oversvømmelser fra havet og vandløbene samt finansieringsmodeller for dette. Blandt andet gik turen forbi Ejderdæmningen. I Tyskland er man længere med at finde og etablere klimasikring men retligt, så er udfordringerne også større i deres del af Vadehavet end i vores. Uanset giver det mening at kigge mod syd og lærer af vores naboer. Vi vendte alle hjem med nye ideer og inspiration til det fremtidige samararbejde omkring klimasikring.


 

Socialdemokratisk borgmesterkandidat besøgte Hedebo ved Ribe

 

Landbruget er en vigtig del af samfundet - det var vi heldigvis enige om, da vi sidst i september gav den socialdemokratiske borgmesterkandidat i Esbjerg Kommune, Jakob Lykke og Jørgen Ahlquist, der er den socialdemokratiske gruppeformand i byrådet i Esbjerg Kommune en rundvisning på mælkeproduktionen Hedebo ved Ribe. Vi var omkring mange emner -vandløbsvedligehold, beskæftigelse, klima, kommunalvalg, infrastruktur og meget andet. Politisk netværk er en absolut nødvendighed for vores erhverv og vi er glade for at vi har skabt endnu en forbindelse til en formentlig fremtidig beslutningstager.


 

Er du lodsejer i et "boringsnært beskyttelsesområde" (BNBO)?

 

Og har du endnu ikke indgået en frivillig aftale med vandværket?

Så vil vi opfordre til, at du starter drøftelserne med vandværket op. Det kan tage tid at få alle detaljer til at falde på plads. Desuden skal aftalen igennem byrådet for at den kan indgås på ekspropriationslignende vilkår og dermed med stor sandsynlighed blive skattefri. Aftalerne skal være indgået inden udgangen af 2022, så brug gerne de stille vintermåneder til at komme i dialog med vandværket.

Har du spørgsmål til din situation er du velkommen til at kontakte politisk rådgiver Stine Bundgaard på tlf. 4029 5885.


 

Har du styr på reglerne, hvis du vil fælde skov?

 

Hvis du i løbet at efteråret og vinteren påtænker at rydde et areal med skov og inddrage det i markdriften, skal du være opmærksom på at rydningen vil være omfattet miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Det betyder at du skal henvende dig til kommunen inden du går i gang med at fælde skoven, da kommunen skal vurdere, om rydningen af skovarealet vil have en større miljøpåvirkning.

Hvis kommunen vurderer, at rydningen ikke vil have nogle miljøpåvirkning, kan du gå i gang med at rydde skoven.

Reglerne gælder for alle skovarealer og ikke kun fredskov.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte naturrådgiver Nicolai Smed Kjær på tlf. 2557 9977.


 

Nye medlemsfordele

 

Som medlem af landboforeningen og Landbrug & Fødevarer har du mange forskellige medlemsfordele, og de bliver løbende opdaterede.

De sidste nye aftaler er rabat hos Thiele samt opnå nye priser på landbrugsdiesel og fyringsolie hos OK.

Du kan finde alle de opdaterede medlemsfordele her.

Mere information og rekvisition er vedlagt i mailen med link til dette nyhedsbrev.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk